Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phưong sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia 05/2024/TT-BKHCN 17/07/2024
Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 01/2024/TT-BKHCN 23/05/2024
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 03/2024/TT-BKHCN 24/04/2024
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 03/2024/NĐ-CP 22/04/2024
Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 02/2024/TT-BKHCN 04/04/2024
Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên 09/2024/QĐ-UBND 26/03/2024
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; 21/2023/TT-BKHCN 30/11/2023
Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 02/2023/TT-BKHCN 16/10/2023
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. 19/2023/TT-BKHCN 02/10/2023
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 11/2023/TT-BKHCN 04/07/2023
Lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024. (18/06/2024)
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (20/05/2024)
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công (xe ô tô) (14/05/2024)
Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (23/04/2024)
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên (22/04/2024)
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (22/04/2024)
Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tỉnh Phú Yên (26/03/2024)
Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên (29/12/2023)
Dịch vụ Công
Hotline

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Dương Bình Phú
 - Giám đốc Sở
0914 016 224
0257.3 555 268
Ông Trần Văn Nho
 - TP Thanh tra - HCTH
0913 475 256
0257.3 841 481
  
Người phát ngôn

Giám đốc Sở: Ông Dương Bình Phú
ĐT: 091.401.6224
Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Phụ trách kết nối và chia sẻ CSDL

Ông Đào Ái Thao
ĐT: 0389243478
Email: daoaithao@phuyen.gov.vn

Liên kết Website
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: