Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 700-CV/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc nghiêm ...

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú ...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN đối với nhiệm vụ “Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên”

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú ...

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023

Ngày 30/10/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 ban hành Thông báo số 16/TB-HĐTDCC về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm ...

Triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản ...

Thông báo về việc mời tham gia Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý phương tiện đo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức triển khai gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý phương tiện đo, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.          Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, ...

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Căn cứ Công văn số ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: