• :

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...

Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ATBX và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Phú Yên

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực ...

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024-2026, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phiếu khảo sát nhu cầu của ...

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

 Các thông báo đã đăng- THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023- Thông báo 113 Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn thực hiện từ năm 2023- Phụ lục danh mục kèm Thông báo 113Tiếp theo Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày ...

Thông báo triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của ...

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đăng tải thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Trên cơ sở ...

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên. Sở ...

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên;Căn cứ Thông ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: