• :

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...

Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ATBX và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Phú Yên

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực ...

Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1595/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của ...

Công bố danh mục DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên

Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định 464/QĐ-UBND công bố danh mục DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên. Theo đó, công bố 1547 dịch vụ công trực tuyến, trong đó DVC trực ...

Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Căn cứ Quy định khảo sát lấy ý kiến độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kèmtheo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: