Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 20/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đăng tải thông ...

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 700-CV/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc nghiêm ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 09/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của ...

Chuyển đổi số, áp dụng sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Thời gian qua, Lãnh đạo Sở KH&CN Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xem công tác chuyển đổi số, cùng với áp dụng sáng kiến là động lực để thúc đẩy công tác cải cách thủ tục ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND v/v Tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" ...

Triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản ...

Về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên

Quyết định công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên

Công bố 06 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 05/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.Sở Khoa học và ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: