Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)

Ngày 12/06/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 132-HD/BTGTU Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao ...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)

Thực hiện Hướng dẫn số 69/HD-BTGĐUK ngày 02/5/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ - ne - vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN  ...

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2024, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ Ĩ - năm 2024

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2024, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ Ĩ - năm 2024. Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN đăng tải toàn văn Kế hoạch để công chức, viên chức người ...

Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH TW khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: