Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 09/10/2022

Thực hiện Công văn số 761-CV/ĐUK ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh v/v gửi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày ...

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộcSở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với ...

Toàn văn nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN