A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HD tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

HƯỚNG DẪN
tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, thực hiện
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và
Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị
về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU, ngày 03/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc phổ biến, tuyên truyền, thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, TCCSĐ, trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Giúp các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Yêu cầu
          - Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng; đổi mới nội dung, phương thức quán triệt phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
          - Các cấp ủy, TCCSĐ, lãnh đạo đoàn thể Khối, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, kế hoạch. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện.
II. NỘI DUNG QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI
1. Tài liệu học tập, quán triệt
- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.
- Tài liệu tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Các chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
(Tài liệu học tập, quán triệt được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, tại địa chỉ dukcqdn.phuyen.gov.vn).
2. Các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối căn cứ vào nội dung của nghị quyết, kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ chính trị, tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động phổ biến, quán triệt và tuyên tuyền bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tổ chức hội nghị trực tiếp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, sinh hoạt đoàn thể hoặc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet… để thông tin, phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động trong Khối.
3. Thời gian thực hiện: Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, hoàn thành trước ngày 04/11/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; phối hợp cùng Ban Biên tập tổ chức tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh phù hợp với tình hình của Đảng bộ Khối.
2. Căn cứ Hướng dẫn này các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình chủ động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tinh ủy phù hợp.
Trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; của việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách pháp luật về quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; những nội dung chủ yếu và kết quả nổi bật của ngành Địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng…
Báo cáo kết quả phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (trước ngày 08/11/2022) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
3. Đảng ủy Tòa soạn Báo Phú Yên, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên chủ động cùng với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nội dung theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU, ngày 03/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

 File đính kèm

Tải tập tin 1: nq-10tw.pdf

Tải tập tin 2: kh-101-btv-tu.pdf

Tải tập tin 3: tl-hoc-tap-ve-nq-10.pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN