Nhiệm thu đề tài: Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây Cam Thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: