Họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước:”Quy trình chiếc xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng”

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước:”Quy trình chiếc xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng”


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: