A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023

Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023. Nội dung thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên tập trung những nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

2. Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình thực hiện CCHC. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC được quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh.

3. Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng công tác tham mưu, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định của Trung ương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

4. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.

5. Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnhTuyên truyền việc đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới lề lối và phương thức làm việc; tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

7. Kịp thời phát hiện, tham mưu đưa vào thực hiện thí điểm các sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh (đối với các sáng kiến, giải pháp được UBND tỉnh công nhận). Giới thiệu các điển hình tiên tiến về CCHC, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC; phê bình những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân, tổ chức.

8. Phổ biến kết quả Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh theo công bố của Chính phủ và công bố rộng rãi Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) cùng với Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn năm 2022 theo quyết định của UBND tỉnh. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức được những ưu, khuyết điểm và tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra được các biện pháp khắc phục và có những giải pháp cụ thể, thiết thực để chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC.

9. Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính và những tiện ích trong việc gửi hồ sơ, nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện. Giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với công dân, tổ chức.

10. Tiếp tục duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; chuyên trang, chuyên mục “Cải cách hành chính tỉnh Phú Yên” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Báo Phú Yên. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng thường xuyên hệ thống “Tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp - Tổ chức - Công dân” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để người dân, tổ chức tương tác với cơ quan nhà nước tốt hơn.


Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN