Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật iNut Platform

     Sáng ngày 12/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Hệ sinh thái kết nối vạn vật iNut” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ iNut đề nghị. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, CN. Ngô Huỳnh ngọc Khánh làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Hệ sinh thái kết nối vạn vật iNut”

     Nhiệm vụ được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở khoa học liên quan đến việc xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật ở Việt Nam và thế giới; đánh giá thực trạng, đề xuất xây dựng và phát triển tảng kết nối vạn vật tại Việt Nam.

     Triển khai từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019, nhiệm vụ đã đạt được các nội dung và mục tiêu đề ra. Các sản phẩm từ iNut Platform bao gồm: iNut PLC, iNut Sensor, iNut Monitoring, iNut Control, iNut Transportation, iNut Smar Cities, iNut MNC, iNut Manufacturing, iNut Oil-Gas-Mining, iNut Smart Buildings, iNut Precision Farming…

Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Ngô Huỳnh ngọc Khánh báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng cũng như sự phù hợp và tính xác thực của quy trình nghiên cứu, mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, mức độ ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm… Qua đó, Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận, đồng thời đề nghị chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành “Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật iNut Platform”.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.