Xây dựng mô hình nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ

     Chiều ngày 29/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ tại Phú Yên” theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Trần Quang Ngọc làm chủ nhiệm đề tài; Công ty Cổ phần Bá Hải chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Hơn 2 năm triển khai, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể: Hệ thống bể tuần hoàn nuôi cua lột đã được thiết kế, lắp đặt và hoạt động theo quy mô hộ gia đình với 6 bể nuôi, trụ lọc cơ học, trụ lọc amoni, bể chứa nước thải, bể chứa nước sạch và các thiết bị cần thiết để thả nuôi 600 con cua cùng lúc; các yếu tố môi trường trong hệ thống nuôi được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình hoạt động nuôi cua lột đảm bảo nằm trong phạm vi tiêu chuẩn chất lượng nước; tỷ lệ sống của cua nuôi trong thí nghiệm nuôi bằng thức ăn tươi đạt 87,3 – 94%, tỷ lệ cua lột vỏ đạt 74 – 82%; tỷ lệ sống của cua nuôi trong thí nghiệm nuôi bằng thức ăn chế biến đạt 88 – 95%, tỷ lệ cua lột vỏ đạt 73 – 87,5%; mô hình nuôi cua lột quy mô nông hộ đạt 12 – 15 kg/ 10 – 15 ngày/m2.

Đại diện nhóm chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Đề tài đã nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất cua lột trong bể tuần hoàn quy mô nông hộ phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản của người dân, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, tạo nghề mới tăng thêm thu nhập cho người dân.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.