Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch, 1790) trong thủy vực nước ngọt quy mô nông hộ

     Thực hiện Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch, 1790) trong thủy vực nước ngọt quy mô nông hộ tại tỉnh Phú Yên”, sáng ngày 23/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Phạm Trường Giang làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND 

     Triển khai từ tháng 4/2017 đến nay, Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm tác giả đã xây dựng được mô hình nuôi cá chẽm lồng trong hồ tại huyện Sông Hinh với hai hộ tham gia. Kết quả, sau 9 tháng thả nuôi, cá đạt năng suất từ 9,01 – 9,05 kg/m3, trọng lượng 0,81 – 0,85 kg/con, tỷ lệ sống 66,6 – 70%, hệ số tiêu tốn thức ăn FCR giai đoạn sử dụng thức ăn công nghiệp là 1,4 – 1,53, tốc độ tăng trưởng đặc trưng 1,5 – 1,6 %/ngày. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật tại thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông với 20 người tham gia và đào tạo 2 kỹ thuật viên.

Chủ nhiệm đề tài, ThS. Phạm Trường Giang báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Kết quả nghiên cứu của đề tài tạo ra đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương và tận dụng được lượng cá mồi có sẵn; đồng thời giải quyết việc làm cho người dân.

     Với kết quả đó, Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.