Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt

Sáng ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ ” Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt tại Phú Yên” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đề xuất.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Hoàng Thanh Sơn làm chủ nhiệm nhiệm vụ; Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác điều hành phòng chống ngập lụt; xây dựng mô hình ngập lụt các khu vực sông ở Phú Yên; xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định công tác cảnh báo ngập lụt trên nền web.

Hoàng Thanh Sơn trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Hội đồng cũng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.