Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ phục vụ các sự cố tràn dầu tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ phục vụ các sự cố tràn dầu tỉnh Phú Yên” do Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đề xuất đặt hàng. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Làu Và Khìn làm chủ nhiệm nhiệm vụ; Viện Hải dương học chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ tỉnh Phú Yên phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu, cung cấp nhanh thông tin về mức độ ảnh hưởng do sự cố tràn dầu để có những ứng phó kịp thời.

Theo đó, nhóm chủ nhiệm sẽ thực hiện các nội dung chính sau: Thu thập, tổng quan các dữ liệu liên quan đến vùng ven bờ có khả năng bị tác động và ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tràn dầu; điều tra, khảo sát bổ sung đặc điểm địa hình, địa mạo, trầm tích, động lực thủy văn, nguồn lợi, đa dạng sinh học những vùng còn thiếu dẫn liệu chủ yếu trong các hệ sinh thái đặc trưng phục vụ đánh giá, ước lượng giá trị kinh tế vùng bờ; xây dựng mô hình dự báo nhanh các sự cố tràn dầu gây ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu; xây dựng bản đồ địa hình, các bản đồ liên quan đến chỉ số nhạy cảm vùng ven bờ tỉnh Phú Yên; xây dựng cơ sở dữ liệu các số liệu khảo sát, kết quả nghiên cứu, các bản đồ số của đề tài.

Đại diện chủ nhiệm trình bày tóm tắt thuyết minh tại Hội đồng

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Hội đồng cũng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển gia công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.