Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững

Sáng ngày 28/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI do Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.

Tham dự Hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân; đại diện lãnh đạo các ban ngành TW, địa phương, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan.


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm tiếp tục hướng tới việc phát triển sâu rộng ngành Việt Nam học trên toàn cầu; là diễn đàn để các nhà khoa học trong nước và nước ngoài kế thừa các nghiên cứu trước đó về Việt Nam học, làm rõ hơn các vấn đề đương đại của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Đồng thời hướng tới sự chủ động hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong thập niên thứ ba của thế kỷ XXI trên nhiều khía cạnh: chính trị, luật pháp, con người, văn hoá, xã hội, dân tộc, tôn giáo, kinh tế, hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác; làm rõ vai trò tích cực của Việt Nam trong tiến trình xây dựng môi trường hoà bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang cho biết, Hội thảo là sự kiện khoa học quan trọng của giới nghiên cứu Việt Nam học trên toàn thế giới, là diễn đàn khoa học hội tụ những thành quả nghiên cứu giá trị về đất nước và con người Việt Nam.

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Hội thảo vẫn thu hút được sự quan tâm sâu sắc, rộng rãi của các học giả quốc tế và trong nước. Điều này là một minh chứng thuyết phục về vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên thế giới cũng như tác động ngày càng mạnh mẽ và tích cực của ngành Việt Nam học vào quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng, đồng thời khẳng định quan điểm phát triển nhanh và bền vững, dựa trên KH&CN, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, chủ động tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới hậu đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Việt Nam cũng tái khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển; khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; phát huy vai trò là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần kiến tạo, gìn giữ hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Việt Nam cũng như các quốc gia khác đều đang đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề mới, cần được nhận thức đúng đắn và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Giới khoa học nói chung và những người nghiên cứu Việt Nam học nói riêng đứng trước đòi hỏi tiếp tục đi sâu làm rõ các giá trị, các tiềm năng và phương cách để phát huy các giá trị, khơi dậy các tiềm năng, biến thành năng lực nội sinh để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tiếp tục làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như vị trí và vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như những cách tiếp cận phù hợp để đấu tranh hiệu quả với những hành vi phản văn hóa, những lệch lạc trong định hướng giá trị và hiện trạng suy đồi đạo đức. Bên cạnh văn hóa, Việt Nam cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, không gian mạng và các yếu tố an ninh phi truyền thống…, qua đó đưa ra những cảnh báo về các vấn đề xã hội, các biện pháp khắc phục những bất cập nhằm phát huy vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự

Ngoài phiên Khai mạc, Phiên Bế mạc, Hội thảo gồm 10 Tiểu ban và 01 Diễn đàn được tổ chức trong 02 ngày 28-29/10/2021. Tiếp theo thành công của Hội thảo Việt Nam học lần thứ Nhất, các kỳ Hội thảo định kỳ được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức với các chủ đề khác nhau. Cụ thể là: “Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Truyền thống và hiện đại” (Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ II, năm 2004);  “Việt Nam: Hội nhập và phát triển” (Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ III, năm 2008); “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững” (Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, năm 2012); “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu” (Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V, năm 2016).

Theo https://www.most.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.