Về việc thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2017

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Để thực hiện đúng quy định công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện trong năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện việc báo cáo các thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành theo mẫu phiếu đính kèm (mẫu 01);

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nếu có sửa đổi, bổ sung nội dung thực hiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nội dung, sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, Chủ nhiệm nhiệm vụ cập nhật thông tin vào phiếu cập nhật thông tin (mẫu 02).

Phiếu thông tin trên gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, 08 Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 02573.556869) trước ngày 31/10/2017để SởKhoa học và Công nghệ tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc qua và công bố theo quy định hiện hành.

Đề nghị các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.