Văn phòng Sở

VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 0257 3842 650 , Fax: 0257 3842728

CHÁNH VĂN PHÒNG
 ChiLy
           
P. CHÁNH VĂN PHÒNGNGUYỄN THỊ LÝP. CHÁNH VĂN PHÒNG
MY5 cHINH
PHAN VĂN MỸLƯƠNG QUỐC CHINH

THỦ QUỸ

TRẦN LÊ ĐAN VY

 VĂN THƯ

NGÔ THỊ MỸ XUÂN

Chức năng:

Văn phòng có chức năng giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều phối và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; hợp tác quốc tế; hành chính, quản trị đối với hoạt động của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Công tác tổng hợp:

+ Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở.

+ Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở.

+ Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho lãnh đạo Sở thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Tổ chức truyền đạt các quyết định của lãnh đạo Sở cho các đơn vị trực thuộc.

+ Ghi chép, quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của sở, của lãnh đạo Sở. Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trình lãnh đạo sở xem xét quyết định.

Công tác tổ chức và cán bộ của Sở:

+ Nghiên cứu tham mưu về tổ chức bộ máy của các đơn vị Sở.

+ Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật thuộc sở quản lý.

+ Quản lý nhân lực, tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động.

+ Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

+ Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức của sở theo phân cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn:

+ Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ, công chức hàng năm và 5 năm.

+ Tham mưu cử CBCC tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên môn

Công tác thi đua :

+ Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Công tác hành chính quản trị:

Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và quản lý con dấu của cơ quan theo quy định của Nhà nước.

+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp khách, đối nội đối ngoại của cơ quan.

+ Đảm bảo trang bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu điều kiện, vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc cho các phòng thuộc Sở.

+ Quản lý chung về tài sản, trang thiết bị cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị, xe…).

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện về việc bảo vệ cơ quan an toàn.

+ Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp.

+ Đảm bảo an ninh an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

+ Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Về đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

+ Tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN trình Giám đốc Sở xét cấp giấy đăng ký hoạt động KH&CN đối với các tổ chức KH&CN theo qui định của pháp luật.

+ Thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép hoạt đọng KLH&CN theo qui định của nhà nước.

Quyền hạn:

+ Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Sở đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức, hành chính của Sở. Chánh văn phòng được Giám đốc Sở ủy quyền ký công lệnh công tác cho cán bộ, công chức của Sở.

+ Tham dự các cuộc họp trong Sở có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.