Tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Ngày 23/6/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên ban hành Hướng dẫn số 53-HD/BTGĐUK về hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: