Văn bản pháp quy liên quan hoạt động KH&CN

Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực File đính kèm
Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16/06/201701/10/2017 Tải File
Luật 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

19/06/201701/07/2018 Tải File
Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

26/06/201716/08/2017 Tải File
Thông tư 10/2017/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

28/06/201715/08/2017 Tải File
Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/11/201715/12/2017 Tải File
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

15/05/201801/07/2018 Tải File
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

16/05/201801/07/2018 Tải File
Quyết định số 1851/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên

20/09/201820/09/2018 Tải File
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/09/201805/10/2018 Tải File
Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Nghị định 13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/02/201920/03/2019 Tải File
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

13/06/201901/08/2019 Tải File
Luật thi hành án hình sự năm 2019

Luật thi hành án hình sự năm 2019

17/06/201901/01/2020 Tải File
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên

21/06/201905/07/2019 Tải File