V/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

Kính gửi:  Trưởng các phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Để xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trưởng các phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 theo mẫu (Phụ lục I, II).

Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến được viết theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam, cỡ chữ: 14, photo 02 bộ không bìa, bấm gáy góc trái và gửi về Phòng Quản lý Công nghệ trước ngày 12/10/2020 để phục vụ kịp thời cho công tác xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh năm 2020.

Các văn bản sáng kiến (Phụ lục I, II) để xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 được gửi trên văn phòng điện tử VNPT IOffice của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên./.

Văn bản chi tiết tải tại đây

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.