Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển KT-XH tại xã An Mỹ và An Cư huyện Tuy An

Ngày 5/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại xã An Mỹ và An Cư huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên”. Dự án thuộc chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi, giai đoạn từ nay đến 2020. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Hồ Huy Cường làm chủ nhiệm dự án; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu Dự án theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

Với mục đích nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất canh tác và thu nhập nông hộ, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại xã An Mỹ và An Cư huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Dự án đã ứng dụng các thành tựu KH&CN, các kết quả nghiên cứu để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp: mô hình trồng cà gai leo; mô hình trồng dừa uống nước; mô hình trồng lúa gạo đỏ; mô hình nuôi cá chình bông.

Dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Trước khi triển khai thực hiện, chủ nhiệm Dự án đã tiến hành điều tra hiện trạng sản xuất và hiệu quả sản xuất lúa (lúa gạo đỏ) và phân tích, đánh giá các chỉ tiêu liên quan nhằm cung cấp luận cứ khoa học trong vùng thực hiện dự án. Triển khai từ tháng 6/2016, Dự án đã xây dựng được 04 mô hình gồm: Mô hình nhân rộng 1ha cây cà gia leo, cung cấp nguyên liệu cho ngành dược phẩm, hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương thức sản xuất hiện tại; mô hình sản xuất dừa uống nước với diện tích 2ha, tạo cảnh quan phục vụ du lịch và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; mô hình sản xuất lúa gạo đỏ với diện tích 8ha theo hướng giảm chi phí đầu vào sản xuất, hiệu quá kinh tế tăng hơn 20% so với giống và kỹ thuật canh tác hiện tại; mô hình nuôi cá chình bông theo hướng thâm canh, hiệu quả kinh tế cũng tăng hơn so với nuôi trồng thủy sản trước đây.

Đại diện chủ nhiệm Dự án báo cáo kết đã thực hiện tại Hội đồng

Dự án cũng đã đào tạo được 40 đối tượng là các cán bộ khuyến nông xã, cán bộ nông nghiệp hợp tác xã, một số nông dân sản xuất giỏi và tập huấn 120 người nông dân và 350 lượt người tham gia hội nghị đầu bờ nhằm đào tạo quy trình kỹ thuật canh tác cà gai leo, canh tác lúa gạo đỏ; kỹ thuật thâm canh dừa uống nước, kỹ thuật nuôi cá chình bông thương phẩm theo hướng thâm canh. 04 quy trình kỹ thuật để thực hiện 04 mô hình nêu trên cũng là kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được nghiệm thu trước đây do Sở KH&CN Phú Yên quản lý.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.