Ứng dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Ngày 02/01/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ cao, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20 đã tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước”, mã số KC.01.04/16-20.

Trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử”, mã số KC.01/16-20, đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước”, mã số KC.01.04/16-20, do TS. Nguyễn Trung Kiên làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (CDIT) thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm đơn vị chủ trì, đã được Hội đồng KH&CN cấp quốc gia đánh giá, nghiệm thu vào ngày 02/01/2020 tại Trụ sở Bộ KH&CN.
Khảo sát tình hình triển khai thử nghiệm tại Quảng Ninh.
Trước đó, vào ngày 31/12/2019, Tổ chuyên gia của Hội đồng cùng đại diện các đơn vị quản lý có liên quan của Bộ KH&CN đã tiến hành khảo sát tình hìnhtriển khai ứng dụng thử nghiệm các kết quả của đề tài tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Sau 24 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả chính có tính ứng dụng thực tiễn cao như sau:
Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0), hiện đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức áp dụng trên toàn quốc theo Công văn điều hành số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019.

Hệ thống công nghệ thông tin, bao gồm: (1) Phần mềm trung tâm ezKPI+ezLife+ezSQM, hiện đã được triển khai thử nghiệm trên 05 địa phương (đô thị và sở/ngành). Sản phẩm cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị sử dụng cho các đô thị tại Công văn điều hành số 3098/BTTTT-KHCN. (2) Một số thiết bị bàn phím cứng, phần mềm ứng dụng di động (ezLife) trên nền tảng các hệ điều hành iOS, Android đã được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và cán bộ công chức, viên chức nơi triển khai thử nghiệm. (3) Một số cảm biến thông số môi trường có kết nối liên thông với hệ thống phần mềm trung tâm nhằm hỗ trợ đánh giá đô thị thông minh, bền vững theo các tiêu chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị sử dụng.

Kết quả triển khai ứng dụng thử nghiệm các kết quả của đề tài bước đầu cho thấy việc xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KC.01/16-20 đã đi đúng hướng, phù hợp với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử được nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

(Theo http://www.vista.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.