Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 22/11, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thực hiện từ năm 2019 “Ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Trương Quang Hiển, Khoa địa lý – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn làm chủ nhiệm đề tài; Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì thực hiện.

Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, ThS. Lê Văn Cựu phát biểu tại Hội đồng

     Triển khai nhiệm vụ nhằm hướng tới quản lý giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo công nghệ GIS, đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước về giá đất hiện nay, trước mắt thí điểm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Theo đó, đề tài cần thực hiện được các mục tiêu cụ thể sau: xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; xây dựng phần mềm GIS mã nguồn mở nhằm quản lý, khai thác, cập nhật giá đất, có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ và liên thông với các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và trung ương.

Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Quang Hiển, Khoa địa lý – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Thực hiện thành công, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ hoàn chỉnh về hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ giá đất cho thành phố Tuy Hòa, xây dựng được trang WebGIS mã nguồn mở chạy độc lập, có giao diện tiếng Việt, thân thiện, phục vụ công tác quản lý, truy cập, chia sẻ thông tin giá đất. Đồng thời cho phép cán bộ quản lý chuyên môn trực tiếp truy xuất, cập nhật các số liệu liên quan đến giá đất thuộc khu vực mình phụ trách, biên tập giá đất vào hệ thống và chia sẻ thông tin trên mạng Internet thông qua trang WebGIS.

     Với ý nghĩa quan trọng đó, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.