Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng mô hình sản xuất hàng Man suit tại Công ty Cổ phần An Hưng, tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 18/6/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp tư vấn xác định nhiệm vụ “Xây dựng dây chuyền sản xuất hàng Man suit theo công nghệ 4.0 tại Phú Yên” do Công ty Cổ phần An Hưng đề xuất. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Tại Hội đồng, các thành viên đã tiến hành phân tích, đánh giá phiếu đề xuất theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết mà nhiệm vụ đặt ra; khả năng không trùng lắp với các đề tài, dự án khác; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học cần nghiên cứu; khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách…

Qua đó, Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh đề xuất đặt hàng dự án cấp quốc gia. Đồng thời nhất trí đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng mô hình sản xuất hàng Man suit tại Công ty Cổ phần An Hưng, tỉnh Phú Yên”. Bên cạnh đó, Hội đồng thảo luận định hướng mục tiêu, kết quả dự kiến phải đạt được sao cho nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.