Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững

     Sáng ngày 24/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu bền vững tại Phú Yên theo hướng Global Gap” theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch.

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu bền vững, đạt hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại hồ tiêu tại Phú Yên.

     Theo đó, nhiệm vụ cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Chuyển giao ứng dụng 03 quy trình công nghệ sản xuất, ứng dụng chế phẩm sinh học Phyto-M phòng trừ bệnh chết nhanh, chất chậm, tuyến trùng; Xây dựng 02 mô hình sản xuất hồ tiêu sạch bệnh, hiệu quả giảm bệnh > 75%, tăng hiệu quả kinh tế >15% so với sản xuất đại trà; đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người dân và cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật.

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thông qua và thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.