Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus), sả Java (Citronella) tạo nguồn tinh dầu định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu tại Phú Yên

         Sáng ngày 07/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus), sả Java (Citronella) tạo nguồn tinh dầu định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu tại Phú Yên” theo Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Dự án do ông Phạm Thọ Trường làm chủ nhiệm, Hợp tác xã nông Nông nghiệp và Dịch vụ BB chủ trì thực hiện.

         

Chủ tịch Hội đồng – ThS. Dương Bình Phú phát biểu tại cuộc họp

         Định hướng mục tiêu của dự án là ứng dụng tốt kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây sả theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn GACP-WHO; Xây dựng được vùng trồng đạt quy mô công nghiệp; Xây dựng được chuỗi sản phẩm của dự án đạt chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu.

   

Chủ nhiệm dự án, ông Phạm Thọ Trường trình bày thuyết minh trước Hội đồng

            Tại cuộc họp, chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả kinh tế đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng triển khai của dự án và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, dự án được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.

   

 TS Vũ Duy Hiển, PGĐ Công ty tinh dầu – Viện hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến tại Hội đồng.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.