Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình phát triển sản xuất cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) theo chuỗi giá trị tỉnh Phú Yên

        Chiều ngày 15/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình phát triển sản xuất cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) theo chuỗi giá trị tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 483/QĐ-UBND, ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Đề tài do TS. Võ Thị Cương làm chủ nhiệm, chủ trì thực hiện là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

TS. Vũ Thị Cương, chủ nhiệm đề tài đang trình bày tóm tắt thuyết minh trước Hội đồng

         Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài và tiến hành bỏ phiếu kín.

Giáo sư – Tiến sỹ Khoa học Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương: Ủy viên phản biện trao đổi ý kiến trước Hội đồng

        Định hướng mục tiêu của nhiệm vụ là ứng dụng được một số công nghệ sinh học tiên tiến tạo được trầm và phục vụ phát triển sản xuất cây dó bầu theo chuỗi giá trị rừng trồng tại tỉnh Phú Yên. Cụ thể xây dựng được quy trình chăm sóc cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) theo tiêu chuẩn GACP-WHO làm tăng các giá trị trầm hương theo hướng hữu cơ; Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật sản xuất thành công chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm hương ở điều kiện khí hậu tự nhiên của vùng trồng cây dó bầu.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên: Ủy viên phản biện trao đổi ý kiến tại Hội đồng

         Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.