Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: “Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm kết hợp oligochitosan, axit salicylic và silic nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh đối với cây trồng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản”

Chiều ngày 08/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: “Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm kết hợp oligochitosan, axit salicylic và silic nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh đối với cây trồng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản” theo Quyết định số 435/QĐ-UBND, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Đề tài do ThS. Lê Trường Bình làm chủ nhiệm, Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Phía nam chủ trì thực hiện.

ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

            Mục tiêu của đề tài là tăng cường hiệu quả trong phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và tạo khả năng kích kháng tự nhiên cho cây, giúp cây tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường; góp phần giải quyết bài toán canh tác bền vững, sản phẩm an toàn, chất lượng của tỉnh Phú Yên.

ThS. Lê Trường Bình, Chủ nhiệm đề tài đang báo cáo tóm tắt thuyết minh trước Hội đồng

            Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả kinh tế đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.

PGS. TS. Đinh Đại Gái, Giảng viên Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, Ủy viên phản biện trao đổi ý kiến trước Hội đồng

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.