Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thuỷ vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế – xã hội

         Chiều ngày 14/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: “Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thuỷ vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế – xã hội” theo Quyết định số 483/QĐ-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Đề tài do TS. Hoàng Đình Trung làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện là Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022 theo Quyết định số 483/QĐ-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên

          Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả  đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài và tiến hành bỏ phiếu kín.

TS. Hoàng Đình Trung báo cáo tóm tắt thuyết minh dự án trước Hội đồng

          Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm có được cơ sở dữ liệu hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật ở các thủy vực nội địa của tỉnh, sử dụng làm công cụ quản lý, định hướng về quy hoạch, khai thác và bảo tồn tài nguyên sinh vật nước ngọt nội địa tỉnh Phú Yên.

TS Lê Hùng Anh, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến tại Hội đồng

         Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.