Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: “Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên”

           Sáng ngày 13/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: “Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Dự án do ThS. Nguyễn Thanh Hải làm chủ nhiệm, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà chủ trì thực hiện.

ThS. Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm dự án đang báo cáo tóm tắt thuyết minh trước Hội đồng

         Dự án triển khai góp phần bảo tồn và định danh nguồn gen chim yến đảo Phú Yên; phát triển và khai thác bền vững tổ yến từ quần đàn chim yến đảo Phú Yên kết hợp phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường kết hợp bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

PGS. TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

            Chim yến đảo là đối tượng nằm trong danh mục bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

ThS Dương Bình Phú, Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận cuộc họp

          Tại cuộc họp, chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả kinh tế đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng nghiên cứu của dự án và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, dự án được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.