Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng theo hướng bền vững tại Phú Yên

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus linnaeus, 1766) theo hướng bền vững tại Phú Yên theo Quyết định số 2122/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; nhiệm vụ do KS. Nguyễn Duy Trinh làm chủ nhiệm, Công ty CP đầu tư Vạn Phát Đạt (KP2, P. Hòa Vinh, TX Đông Hòa, Phú Yên) chủ trì thực hiện, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chuyển giao công nghệ.

ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện nhiệm vụ nhằm chuyển giao thành công công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng; nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng kết hợp với Sá sùng bằng các mô hình nuôi đơn và nuôi kết hợp tại Phú Yên.

Tại cuộc họp, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ: mục tiêu, nội dung đề xuất thực hiện. Đồng thời, đơn vị chuyển giao công nghệ thuyết minh về các quy trình công nghệ sẽ chuyển giao, quy trình công nghệ đã được cơ quan chức năng công nhận tiến bộ kỹ thuật. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với điều kiện vùng nuôi tại Phú Yên và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2021.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.