Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên.

          Sáng ngày 05/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 758/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức trực tuyến. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; nhiệm vụ do TS. Trần Nguyên Các làm chủ nhiệm, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia chủ trì thực hiện.

TS Trần Nguyên Các – Chủ nhiệm nhiệm vụ đang trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ trước hội đồng

            Tại cuộc họp, Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và góp ý điều chỉnh một số nội dung phù hợp mục tiêu thực hiện của nhiệm vụ: xây dựng hệ thống và quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên trong năm 2021, kết nối được với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia, sẵn sàng nâng cấp, phát triển theo nhu cầu đến năm 2025; Xây dựng mô hình thí điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hóa đặc thù của tỉnh Phú Yên; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ nhằm kiểm soát thông tin sản phẩm, hàng hóa trong quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

            Sản phẩm của nhiệm vụ góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ để quản lý, kiểm soát, truy suất nguồn gốc, minh bạch thông tin và tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của tỉnh Phú Yên trong nước và xuất khẩu, khẳng định được thương hiệu hàng hóa trong tỉnh, đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.

            Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng bỏ phiếu, thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2021.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.