Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: “Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên 1930 – 2020”

Sáng ngày 17/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: “Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 – 2020”, theo Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 09/3/2022, ThS. Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo QĐ số 37/QĐ-SKHCN ngày 09/3/2022

           Tại Hội đồng, trên cơ sở phiếu đề xuất nhiệm vụ, Hội đồng đã tập trung phản biện, phân tích, nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện; tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện…

TS. Trần Văn Tàu, Phó Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Phú Yên, Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến tại Hội đồng

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trường Trường Chính trị Phú Yên, Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến tại Hội đồng

           Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đưa vào danh mục nhiệm vụ cấp tỉnh triển khai thực hiện trong năm 2022, dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên 1930 – 2020″. Định hướng mục tiêu chung của nhiệm vụ là tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Yên trên lĩnh vực công tác tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo nhất là trong giai đoạn hiện nay.

 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.