Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Thử nghiệm và xây dựng mô hình trồng lúa ST2 theo hướng hữu cơ tại tỉnh Phú Yên.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 “Thử nghiệm xây dựng mô hình trồng lúa ST24 theo hướng hữu cơ có chất lượng, và xây dựng chuỗi lúa gạo phục vụ phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đề xuất, sáng ngày 18/6, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp. ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng họp xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh

Tại Hội đồng, các thành viên đánh giá cao sự cần thiết của việc triển khai nhiệm vụ này. Trên cơ sở các tiêu chí như tính kinh tế, mức độ phù hợp với địa phương và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác.

Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá, thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất. Qua đó, thống nhất thông qua nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2021. Đồng thời chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành Thử nghiệm và xây dựng mô hình trồng lúa ST2 theo hướng hữu cơ tại tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã tư vấn, điều chỉnh các nội dung dự kiến tập trung nghiên cứu, định hướng mục tiêu, danh mục các sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ: xác định vùng trồng lúa ST24; hoàn thiện quy trình canh tác giống lúa ST24 theo hướng hữu cơ tại Phú Yên; xây dựng mô hình trồng lúa ST24; đào tạo, tập huấn chuyển giao cho người dân. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ sẽ được hoàn thiện về sản phẩm, có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, nhất là các vùng nhiễm mặn.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.