Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đặc thù gắn với bảo tồn rạn san hô Hòn Yến và quần thể Đá Đĩa tỉnh Phú Yên.

Sáng nay, ngày 17/6/2020 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021: Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đặc thù gắn với bảo tồn rạn san hô hòn Yến và quần thể đá đĩa tỉnh Phú Yên. Nhiệm vụ này thuộc “nhóm các nhiệm vụ phát triển du lịch”  do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề xuất. ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

             Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 thuộc “nhóm các nhiệm vụ phát triển du lịch”

             Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng giá cao mục tiêu, nội dung và sự cần thiết của việc triển khai nhiệm vụ KH&CN này trong năm 2021 với mục tiêu phát triển mô hình du lịch cộng đồng đặc thù địa phương và quan trọng hơn là có giải pháp, chính sách bảo tồn rạn san hô Hòn Yến và quần thể đá đĩa tỉnh Phú Yên. Hội đồng thảo luận và tư vấn các nội dung trên các cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định mục tiêu, nội dung tập trung nghiên cứu, đồng thời tư vấn về tên nhiệm vụ, định hướng và sản phẩm của nhiệm vụ. Trên cơ sở đó giúp đơn vị đề xuất hoàn thiện nhiệm vụ và các nội dung cần tập trung nghiên cứu.

Hội đồng tư vấn đã nhất trí thông qua nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2021.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.