Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus), sả Java (Citronella) tạo nguồn tinh dầu định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu tại Phú Yên.

       Chiều ngày 02/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng mô hình trồng và chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus), cây quế (Cinnamomum obtusifolium Nees) tạo nguồn tinh dầu định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu”, theo Quyết định số 173/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2021 bằng hình thức trực tuyến, ThS. Dương Bình Phú-GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

 TS Vũ Duy Hiển, PGĐ Công ty tinh dầu – Viện hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến tại Hội đồng.

          Trên cơ sở phiếu đề xuất nhiệm vụ, Hội đồng đã tập trung phân tích, nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện…

          Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đưa vào danh mục dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh triển khai thực hiện trong năm 2022, dự kiến thời gian thực hiện là 36 tháng; đồng thời đổi tên dự án thành “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus), sả Java (Citronella) tạo nguồn tinh dầu định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu tại Phú Yên”. Định hướng mục tiêu của nhiệm vụ là Ứng dụng tốt kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây sả theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn GACP-WHO; Xây dựng được vùng trồng đạt quy mô công nghiệp kết nối giữa HTX và hộ gia đình; Xây dựng được chuỗi sản phẩm của dự án đạt chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu.

 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.