Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nhóm công nghệ chế biến.

             Chiều ngày 13/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: Nhóm công nghệ chế biến, theo Quyết định số 105/QĐ-SKHCN ngày 08/7/2021 bằng hình thức trực tuyến, ThS. Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

ThS Nguyễn Thị Nguyên Thảo, Giảng viên khoa Khoa học tự nhiên, trường Đại học Phú Yên – Ủy viên Hội đồng đang trình bày ý kiến

             Nhóm công nghệ chế biến có 02 đề xuất: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất và thương mại rong nho (Caulerpa lentillifera J.Agardh, 1837) chất lượng cao tại Phú Yên; Nghiên cứu chế biến một số thực phẩm ăn liền từ rong biển (Ulva latuca) Phú Yên. Trên cơ sở các phiếu đề xuất nhiệm vụ, Hội đồng đã phân tích, nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện…

             Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua 01 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất và thương mại rong nho (Caulerpa lentillifera J.Agardh, 1837) chất lượng cao tại Phú Yên”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất và thương mại rong nho phù hợp với thị trường để thúc đẩy nghề trồng rong nho phát triển ở quy mô công nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Yên.

 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.