Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nhóm chế phẩm

            Sáng ngày 11/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: Nhóm chế phẩm theo QĐ số 100/QĐ-SKHCN ngày 07/7/2021 bằng hình thức trực tuyến, ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

TS Nguyễn Quang Chơn, Phó Trưởng bộ môn Nông hóa Thổ nhưỡng – Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam – Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

             Nhóm chế phẩm có 02 đề xuất: Nghiên cứu chiết xuất và phối chế giữa Oligochitosan với axit salicylic và silic giúp tăng khả năng kích kháng ở cây trồng và Xây dựng giải pháp cảnh báo sớm cháy rừng và ứng dụng công nghệ vi sinh để phân hủy nhanh lớp thảm mục thực vật dưới tán rừng keo tỉnh Phú Yên nhằm quản lý khả năng cháy rừng. Trên cơ sở phiếu đề xuất nhiệm vụ, Hội đồng đã phân tích, nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện…

             Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua 01 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm kết hợp oligochitosan, axit salicylic và silic nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh đối với cây trồng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản”. Mục tiêu của đề tài là tăng cường hiệu quả trong phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và tạo khả năng kích kháng tự nhiên cho cây, giúp cây tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường; góp phần giải quyết bài toán canh tác bền vững, sản phẩm an toàn, chất lượng của tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.