Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

           Sáng ngày 13/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 nhóm Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo QĐ số 104/QĐ-SKHCN ngày 08/7/2021 bằng hình thức trực tuyến, ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2022 theo QĐ số 104/QĐ-SKHCN bằng hình thức trực tuyến

           Nhóm lĩnh vực Thể thao, Văn hóa và Du lịch có 04 đề xuất: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phổ quát của hệ thống đập và kênh nương tưới tiêu Đồng Cam, tỉnh Phú Yên; Nghiên cứu phát triển du lịch thể thao tỉnh Phú Yên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bền vững; Đo lường và đề xuất giải pháp nâng cao hình ảnh điểm đến Phú Yên đối với khách du lịch; Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững. Trên cơ sở các phiếu đề xuất nhiệm vụ, Hội đồng đã phân tích, nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện…

             Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua 01 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên.”. Định hướng mục tiêu của đề tài là xây dựng được bộ tiêu chí du lịch sinh thái làm cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên; Xác lập được một số điểm đến và khả năng khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên; Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên.

 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.