Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên.

            Chiều ngày 11/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022: “Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus fuciphagus) tại Phú Yên” theo QĐ số 101/QĐ-SKHCN ngày 07/7/2021 bằng hình thức trực tuyến; theo ủy quyền của ThS. Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN, ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

PGS. TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

            Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đã phân tích, nhận xét, đánh giá đây là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn được nguồn gen có giá trị kinh tế cao. Chim yến đảo là đối tượng nằm trong danh mục bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

            Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nhiệm vụ, đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên”. Đề tài nghiên cứu này góp phần bảo tồn và định danh nguồn gen chim yến đảo Phú Yên; phát triển và khai thác bền vững tổ yến từ quần đàn chim yến đảo Phú Yên kết hợp phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường kết hợp bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.