Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021: Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên.

             Sáng ngày 23/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: Tuyển chọn giống và xây dựng quy trình sản xuất bắp sinh khối tại tỉnh Phú Yên theo QĐ số 83/QĐ-SKHCN ngày 21/6/2021. Theo sự ủy quyền của ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN, ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh –  PGĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

 Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh theo QĐ số 83/QĐ-SKHCN

             Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên đề xuất thực hiện. Tiêu chí để nhận xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng như: tính cấp thiết của việc thực hiện, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện… Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá và thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất.

 TS Nguyễn Thị Trúc Mai  – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Xuân, Ủy viên Hội đồng KH&CN theo QĐ số 83/QĐ-SKHCN

             Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2021; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên” với định hướng mục tiêu tuyển chọn được một số giống ngô có năng suất sinh khối cao, chất lượng tốt và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc tại tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.