Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 nhóm các mô hình sản xuất sản phẩm OCOP.

            Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-SKHCN ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 “Nhóm các mô hình sản xuất sản phẩm OCOP” do Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tây Hòa và Trường Đại học Phú Yên đề xuất, sáng ngày 19/6, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng. ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch.

ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp.

             Tham dự cuộc họp còn có đại diện Phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tây Hòa; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa.

             Tại Hội đồng, trên cơ sở các tiêu chí để nhận xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng như: tính cấp thiết của việc thực hiện; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp của đề tài, dự án với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện… Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá và thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất. Qua đó, thống nhất thông qua 02 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2021. Đồng thời các thành viên Hội đồng cũng đã tư vấn, định hướng mục tiêu, nội dung cho 02 nhiệm vụ trên để phù hợp với tình hình thực tiễn tại đia phương và đề nghị chỉnh sửa tên 02 nhiệm vụ thành Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dâu nuôi tằm để phát triển làng nghề truyền thống tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên” và “Nghiên cứu và phát triển cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn) theo hướng hàng hóa tại tỉnh Phú Yên” cho phù hợp với mục tiêu, nội dung.

TS Nguyễn Văn Minh – Đại học Tây Nguyên, Thành viên phản biện

                 Chiều cùng ngày, Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định số 64/QĐ-SKHCN, ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tiến hành họp để tư vấn xác định nhiệm vụ: ” Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất cây giống leo lai tại tỉnh Phú Yên” do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ đề xuất.

Quang cảnh họp Hội đồng theo QĐ số 64/QĐ-SKHCN

                 Trên cơ sở phiếu đề xuất, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, tham vấn ý kiến các chuyên gia phản biện với các tiêu chí cụ thể, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Phú Yên. Hội đồng thống nhất và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ triển khai năm 2021. Đồng thời chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Xây dựng mô hình sản xuất cây giống keo lai nuôi cấy mô năng suất cao theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên.

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.