Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021: Nghiên cứu, phát triển giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phù hợp với điều kiện sản xuất tại Phú Yên.

Ngày 21/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: Nghiên cứu, phát triển giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phù hợp với sản xuất tại Phú Yên theo QĐ số 224/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2020. ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

          ThS Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Đây là  nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đặt hàng. Trên cơ sở các tiêu chí để nhận xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng như: tính cấp thiết của việc thực hiện, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện… Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá và thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất.

 TS Nguyễn Văn Minh – Trường Đại học Tây Nguyên, Ủy viên phản biện Hội đồng KH&CN theo QĐ số 224/QĐ-SKHCN của Sở KH&CN Phú Yên.

          Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua  nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2021; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu, phát triển giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phù hợp với sản xuất tại Phú Yên” với định hướng mục tiêu xác định được các giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với điều kiện sản xuất nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bềnh vững cây sắn tại tỉnh Phú Yên.

Theo số liệu của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT), tới thời điểm tháng 7/2020, bệnh gây hại tại tất cả các vùng trồng sắn của hơn 19 tỉnh, thành phố, với diện tích là 60.406ha, ở các mức độ gây hại khác nhau. Tại Phú Yên, đến tháng 8/2020 bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh, gây hại với diện tích 13.545ha, trên nhiều giống, tỷ lệ bệnh 5-100% cây ở các địa phương trồng sắn trên địa bàn tỉnh. Đây là một loại bệnh virus rất nguy hiểm, hiện nay chưa có thuốc phòng trừ. Dự báo trong thời gian tới bệnh có nguy cơ lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và chế biến sắn trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng chống bệnh khảm lá sắn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất sắn trên địa bàn tỉnh, ngày 5/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh, theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án khôi phục sản xuất sắn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn, huy động sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học tham gia công tác phòng, chống bệnh.

Nguồn: https://phuyen.gov.vn

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.