Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở nhóm ngành nông nghiệp năm 2021

Chiều ngày 24/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nhóm ngành nông nghiệp năm 2021 theo QĐ số 80/QĐ-SKHCN ngày 21/6/2021, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng KH&CN theo QĐ số 80/QĐ-SKHCN của Sở KH&CN Phú Yên

                Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã tiến hành phân tích, thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất và nhận xét, đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra, khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn ngân sách cho việc thực hiện…

ThS Đào Mai Quốc Việt – Trung tâm khuyến ngư, Ủy viên phản biện trình bày ý kiến nhận xét tại Hội đồng

                Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua 03 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2021; đồng thời đổi tên các nhiệm vụ thành “Xây dựng mô hình nuôi Trùn quế tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho nuôi loài thủy sản có giá trị kinh tế tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”, “Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông (Anguilla mamorata) trong lồng với một số loài cá giá trị kinh tế tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”“Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Thát lát cườm (Chitala ornata, Gray 1831) theo hướng an toàn sinh học tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”.

                Mục tiêu các nhiệm vụ là phát triển các mô hình nuôi kết hợp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu suất sử dụng mặt nước và bảo vệ môi trường sinh thái, từ đó tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi tại trại giam Xuân Phước; giúp Trại giam đa dạng hoá các ngành nghề lao động, tạo việc làm cho phạm nhân, giúp phạm nhân có nhiều cơ hội được học nghề, được lao động, cải tạo và có việc làm ổn định khi tái hoà nhập cộng đồng.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.