Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021: Xây dựng quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên.

Sáng ngày 24/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu quy trình nhân giống cây giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Phú Yên” theo Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 21/6/2021, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên đề xuất thực hiện.

          Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ cấp cơ sở theo QĐ số 81/QĐ-SKHCN

Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá và thảo luận tính cấp thiết, mục tiêu và các nội dung cần thiết thực hiện đề tài cấp cơ sở. Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nhiệm vụ, đề nghị đưa vào danh mục triển khai thực hiện trong năm 2021 và trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Xây dựng quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” với định hướng xây dựng được quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô, sản xuất giống cây sạch bệnh, chủ động cung cấp nguồn giống đáp ứng nhu cầu thị trường sản xuất đại trà.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.