Tư vấn nhiệm vụ KH&CN: Ứng dụng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cua lột và nuôi cua nguyên liệu theo hướng công nghiệp tại Phú Yên

   Chiều ngày 12/03/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng khoa học và công nghê xây dựng mô hình sản xuất cua lột và nuôi cua nguyên liệu theo hướng công nghiệp tại Phú Yên” do Ông Lê Văn Hồng – Giám đốc Công ty cổ phần Bá Hải đề xuất.

Đại diện Công ty cổ phần Bá Hải giải trình tại hội đồng

   Trên cơ sở tên, mục tiêu, tính cấp thiết của nhiệm vụ, các nội dung và kết quả dự kiến…của phiếu đề xuất, Hội đồng đã tiến hành phân tính, đánh giá theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết mà nhiệm vụ đặt ra, khả năng không trùng lắp với các đề tài, dự án khác, tính hợp lệ của công nghệ chuyển giao, tính pháp lý của tổ chức chuyển giao công nghệ, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách.

   Theo đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ, đồng thời tiến hành thảo luận đề nghị đổi tên đề tài thành “Hoàn thiện công nghệ sản xuất cua lột theo chuỗi từ sản xuất giống nhân tạo đến thành phẩm để phục vụ xuất khẩu”, mục tiêu, nội dung thực hiện và định hướng kết quả dự kiến sao cho nhiệm vụ KH&CN phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương.

   Với tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ, Hội đồng đã thống nhất thông qua nhiệm vụ và đề nghị phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.