Tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Y tế

     Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 thuộc lĩnh vực Y tế theo Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên. Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

     Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Y tế gồm 02 nhiệm vụ: “Nghiên cứu tương đương điều trị lâm sàng giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” “Nghiên cứu tương đương điều trị lâm sàng giữa Maxapin 1g và Maxipime 1g, Maxapin 2g và Maxipime 2g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên”  do Bệnh viện Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Y tế theo Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

     Hội đồng đánh giá cao mục tiêu, nội dung và sự cần thiết của việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN này. Hội đồng đã tiến hành thảo luận và tư vấn các nội dung dự kiến tập trung nghiên cứu, đồng thời tư vấn về tên nhiệm vụ, định hướng mục tiêu và hệ thống sản phẩm của nhiệm vụ. Trên cơ sở đó giúp đơn vị đề xuất, hoàn thiện nhiệm vụ và các nội dung cần tập trung nghiên cứu.

     Hội đồng tư vấn đã nhất trí thông qua 2 nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.