Tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

     Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

     Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ gồm 02 nhiệm vụ: “Xây dựng, quản lý và quản lý nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm Bò một nắng Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên” do UBND huyện Sơn Hòa đề xuất và “Xây dựng, quản lý và quản lý nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm Tiêu Sơn Thành” do UBND huyện Tây Hòa đề xuất.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 333/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

     Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương,… các thành viên hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất.

     Hội đồng tư vấn đã nhất trí thông qua 2 nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.