Tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Lưu giữ, bảo quản nguồn gen đặc hữu địa phương”

            Sáng ngày 14/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Lưu giữ, bảo quản nguồn gen đặc hữu địa phương” thuộc “Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 310/QĐ-UBND, ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Nhiệm vụ do ThS. Nguyễn Trọng Lực làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện.

ThS. Nguyễn Trọng Lực, Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt thuyết minh trước Hội đồng

            Nhiệm vụ thuộc “Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025” Theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến sỹ Hoàng Đình Trung, Phó Trưởng khoa sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Huế: Ủy viên phản biện trao đổi ý kiến tại Hội đồng

          Mục tiêu chung của nhiệm vụ nhằm khảo sát, đánh giá, lưu giữ, bảo quản các nguồn gen các loại cây trồng, con đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên theo Đề án khung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2021- 2025.

Thạc sỹ Bùi Ngọc Duy, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất dược liệu Miền Trung: Ủy viên phản biện trình bày ý kiến tại Hội đồng

          Tại cuộc họp, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt thuyết minh: mục tiêu, nội dung và hiệu quả đề xuất thực hiện. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hướng triển khai của nhiệm vụ và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện trong năm 2022.

         Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.