Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, sáng ngày 08/5/2020, đồng chí Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên (gọi tắt là Trung tâm) cùng đại diện các Phòng trực thuộc Trung tâm đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh (gọi tắt là Hội). Buổi làm việc có sự tham gia của đồng chí Lê Đủ, Chủ tịch Hội; các đồng chí Phan Đại Thắng và Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch hội cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Hội.

Đồng chí Đặng Thị Thủy, Giám đốc ƯD&CGCN Phú Yên

Mục đích của buổi làm việc là đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Thủy báo cáo một số kết quả mà Trung tâm đã thực hiện được trong thời gian qua như: Mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu; mô hình trồng chuối thâm canh; Mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua cung cấp cho chăn nuôi bò trong các nông hộ và trang trại; Mô hình triển khai thử nghiệm chế phẩm sinh học PYMIC để xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi trong nông hộ, xử lý chất thải hữu cơ làm phân; Công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong dân…, đồng chí Lê Đủ đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Trung tâm trong công tác chuyên môn để đưa các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật triển khai tại huyện, thị xã, thành phố trong thời gian qua. Thời gian tới phải có kế hoạch nhân rộng các mô hình tại các địa phương cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân ở các huyện, thị xã, thành phố.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đóng góp các ý kiến, đề xuất một số nội dung cần phối hợp và đẩy mạnh trong thời gian đến để thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.